GO
Freezer
Tech Sheet

Freezer Tech Sheet

Freezer Tech Sheet

Item # 446266

Grid is 1 inch square
Tech Sheet - Part # 446266 Mfg Part # 216433200

Service data sheet

OEM Part - Manufacturer #216433200

Freezer Tech Sheet

Item # 446304

Grid is 1 inch square
Tech Sheet - Part # 446304 Mfg Part # 216438400

Tech sheet-wiring d

OEM Part - Manufacturer #216438400

Freezer Tech Sheet

Item # 1056872

Grid is 1 inch square
Tech Sheet - Part # 1056872 Mfg Part # 216980500

Service data sheet

OEM Part - Manufacturer #216980500

Freezer Tech Sheet

Item # 1564869

Grid is 1 inch square
Tech Sheet - Part # 1564869 Mfg Part # 297010501

Data service

OEM Part - Manufacturer #297010501

Freezer Tech Sheet

Item # 1465743

Grid is 1 inch square
Tech Sheet - Part # 1465743 Mfg Part # 297246001

Service data sheet

OEM Part - Manufacturer #297246001